Bzoj4822 [Cqoi2017]老C的任务

 2023-09-05 阅读 200 评论 0

摘要:同样没题面 写完以后的感想是:我™都干了点啥。 正解是扫描线+树状数组 Bzoj1935 [SHOI2007]Tree 园丁的烦恼 ↑差不多是原题。 然而……我写了K-Dtree 思维江化啊 幸好Bzoj的评测是计算总时间而不是单点时间的,让我得以卡过去233 1 #include<algorit

同样没题面

 

 

写完以后的感想是:我™都干了点啥。

正解是扫描线+树状数组

Bzoj1935 [SHOI2007]Tree 园丁的烦恼

↑差不多是原题。

 

然而……我写了K-Dtree

思维江化啊

幸好Bzoj的评测是计算总时间而不是单点时间的,让我得以卡过去233

 1 #include<algorithm>
 2 #include<iostream>
 3 #include<cstring>
 4 #include<cstdio>
 5 #include<cmath>
 6 #include<vector>
 7 #define LL long long
 8 using namespace std;
 9 const int INF=1e9+7;
 10 const int mxn=100011;
 11 LL read(){
 12   LL x=0,f=1;char ch=getchar();
 13   while(ch<'0' || ch>'9'){if(ch=='-')f=-1;ch=getchar();}
 14   while(ch>='0' && ch<='9'){x=x*10+ch-'0';ch=getchar();}
 15   return x*f;
 16 }
 17 int n,m;
 18 struct node{
 19   int l,r;
 20   int d[2];
 21   int mn[2],mx[2];
 22   LL v,smm;
 23 }t[mxn];
 24 int nowD,rot=0;
 25 inline int cmp(const node a,const node b){
 26   return a.d[nowD]<b.d[nowD];
 27 }
 28 LL ans=0;
 29 int qx1,qy1,qx2,qy2;
 30 void pushup(int rt,int x){
 31   t[rt].mn[0]=min(t[rt].mn[0],t[x].mn[0]);
 32   t[rt].mn[1]=min(t[rt].mn[1],t[x].mn[1]);
 33   t[rt].mx[0]=max(t[rt].mx[0],t[x].mx[0]);
 34   t[rt].mx[1]=max(t[rt].mx[1],t[x].mx[1]);
 35   return;
 36 }
 37 bool in(int rt){
 38   return qx1<=t[rt].mn[0] && t[rt].mx[0]<=qx2
 39       && qy1<=t[rt].mn[1] && t[rt].mx[1]<=qy2;
 40 }
 41 bool out(int rt){
 42   return qx2<t[rt].mn[0] || qy2<t[rt].mn[1] 
 43       || qx1>t[rt].mx[0] || qy1>t[rt].mx[1];
 44 }
 45 int Build(int l,int r,int D){
 46   if(l>r)return 0;
 47   int mid=(l+r)>>1;
 48   nowD=D;
 49   nth_element(t+l,t+mid,t+r+1,cmp);
 50   t[mid].l=Build(l,mid-1,D^1);
 51   if(t[mid].l){
 52     pushup(mid,t[mid].l);
 53   }
 54   t[mid].r=Build(mid+1,r,D^1);
 55   if(t[mid].r){
 56     pushup(mid,t[mid].r);
 57   }
 58   t[mid].smm=t[mid].v+t[t[mid].l].smm+t[t[mid].r].smm;
 59 /*  printf("#%d: l:%d r:%d v:%lld smm:%lld\n",
 60       mid,t[mid].l,t[mid].r,t[mid].v,t[mid].smm);*/
 61   return mid;
 62 }
 63 void query(int rt){
 64   if(!rt)return;
 65   if(out(rt)){
 66     return;
 67   }
 68   if(in(rt)){
 69     ans+=t[rt].smm;
 70     return;
 71   }
 72   if(qx1<=t[rt].d[0] && t[rt].d[0]<=qx2 && 
 73     qy1<=t[rt].d[1] && t[rt].d[1]<=qy2)
 74       ans+=t[rt].v;
 75 //  printf("fin\n");
 76   if(t[rt].l)query(t[rt].l);
 77   if(t[rt].r)query(t[rt].r);
 78   return;
 79 }
 80 int main(){
 81 //  freopen("task.in","r",stdin);
 82 //  freopen("task.out","w",stdout);
 83   int i,j,x,y,w;
 84   n=read();m=read();
 85   t[0].mn[0]=INF;t[0].mx[0]=-INF;
 86   t[0].mn[1]=INF;t[0].mx[1]=-INF;
 87   t[0].smm=t[0].v=0;
 88   for(i=1;i<=n;i++){
 89     x=read();y=read();w=read();
 90     t[i].d[0]=x; t[i].d[1]=y; t[i].v=w;
 91     t[i].mn[0]=t[i].mx[0]=x;
 92     t[i].mn[1]=t[i].mx[1]=y;
 93   }
 94   rot=Build(1,n,0);
 95   while(m--){
 96     qx1=read();qy1=read();
 97     qx2=read();qy2=read();
 98     ans=0;
 99     query(rot);
100     printf("%lld\n",ans);
101   }
102   return 0;  
103 }

 

转载于:https://www.cnblogs.com/SilverNebula/p/6701473.html

版权声明:本站所有资料均为网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究交流使用。

原文链接:https://hbdhgg.com/1/741.html

下一篇:LNMP快速安装

发表评论:

本站为非赢利网站,部分文章来源或改编自互联网及其他公众平台,主要目的在于分享信息,版权归原作者所有,内容仅供读者参考,如有侵权请联系我们删除!

Copyright © 2022 匯編語言學習筆記 Inc. 保留所有权利。

底部版权信息